Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ u Niš (Poslato na 22-07-2021)

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme


Oglas važi od: 21.7.2021.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ
18000 Niš, Beogradska 22

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 1113/2017 i 95/2018- autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove iz član 139, propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj. 10/2019.27/2018 - dr. zakon i 6/2020) i to: u pogledu obrazovanja, kandidat treba da ima završenu srednju školu, IV stepen, kao i znanje rada na računaru; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje ili overena fotokopija lekarskog uverenja dostavlja se prilikom zaključivanja ugovora o radu i ne sme biti starija od 6 meseci); nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz pribavljaju kandidati lično); državljanstvo Republike Srbije (dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs); izvod iz matične knjige rođenih (dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs); da zna jezik na koje se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu fotokopiju diplome traženog stepena i vrste obrazovanja, odnosno uverenje ako diploma nije izdata; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedeno krivično delo (iz suda i SUP-a, ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a konkursnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Srednja stručna škola Niš, Beogradska 22, 18000 Niš, sa naznakom „Za konkurs“. Sve informacije u vezi sa konkursom možete dobiti od sekretara škole na telefon: 018/251-225 i 069/213-6612.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA NIŠ


Pregledano: 348 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters