Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “NADEŽDA PETROVIĆ” u Sićevo (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik matematike


Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“NADEŽDA PETROVIĆ”
18311 Sićevo

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa odsustva radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Odluke US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i sledeće uslove u skladu sa članom 139 stav 1 tač. 1-5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: Kandidati moraju da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koju je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine kao i odgovarajućeg Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 i 3/2021), i to: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike-master, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave, master matematičar-profesor matematike. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da poseduju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima (dokaz o ispunjenosti ovog uslova ustanovi dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja o ugovora o radu), da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; radna biografija; original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih; original ili overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije ne starija od šest meseci; original ili overena kopija diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti za krivična dela navedena u tekstu konkursa; dokaz da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (samo za kandidate koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Nepotpune i/ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave predati neposredno školi ili slati putem pošte na adresu: Osnovna škola „Nadežda Petrović”, 18311 Sićevo. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i na telefon 018/415-1411.


Pregledano: 178 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters