Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Vitoševac (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
37213 Vitoševac

Nastavnik matematike
sa 88,89% radnog vremena, na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021) i to da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), odnosno: da je kandidat stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021). Opšti uslovi u skladu sa članom 139 članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020): da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); kratku biografiju; overena kopija diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne stariji od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne stariji od šest meseci); uverenje o neosuđivanosti izdato od nadležne policijske uprave (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa); lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Priložena konkursna dokumentacija se po završetku konkursa ne vraća kandidatima. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole u zatvorenoj koverti „Za konkursnu komisiju”, na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić” Vitoševac, 37213 Vitoševac. Kontakt telefon: 037/845-147.

Nastavnik geografije
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021) i to da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), odnosno: da je kandidat stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 i 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021). Opšti uslovi u skladu sa članom 139 članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020): da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); kratku biografiju; overena kopija diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne stariji od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne stariji od šest meseci); uverenje o neosuđivanosti izdato od nadležne policijske uprave (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa); lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Priložena konkursna dokumentacija se po završetku konkursa ne vraća kandidatima. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole u zatvorenoj koverti „Za konkursnu komisiju”, na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić” Vitoševac, 37213 Vitoševac. Kontakt telefon: 037/845-147.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters