Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef računovodstva Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VOŽD KARAĐORĐE” u Aleksinac (Poslato na 22-07-2021)

Šef računovodstva


Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“VOŽD KARAĐORĐE”
18220 Aleksinac

Šef računovodstva

Opis radnog mesta: šef računovodstva vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, a posebno: izrađuje periodične i godišnje obračune; priprema finansijski plan Poslodavca; priprema finansijske izveštaje o poslovanju Poslodavca; stara se o blagovremenom i tačnom evidentiranju svake promene u knjigovodstvenim i drugim evidencijama i o pravilnom utvrđivanju finansijskog rezultata Poslodavca; sarađuje sa organima Poslodavca i zaposlenima u vezi sa obavljanjem svojih poslova; sarađuje sa subjektima van Poslodavca u vezi sa obavljanjem svojih poslova; stara se o evidentiranju potraživanja Poslodavca prema drugim licima i preduzima mere za njihovu naplatu; stara se o evidentiranju dugovanja Poslodavca prema drugim licima i preduzima mere za njihovo izmirenje; organizuje i koordinira rad službe računovodstva; organizuje i koordinira rad na popisu i inventaru sredstava Poslodavca; prati zakonske i druge propise i druge pravne akte koji se odnose na poslove koje obavlja; stručno se usavršava; obavlja poslove iz svog delokruga za sindikat kod Poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktom, opštim aktom Poslodavca i ugovorom o radu.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24, 26 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61, 54/09, 32/13 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene čl. 134, 139 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), odnosno da: poseduje odgovarajuće obrazovanje iz ekonomskih nauka u skladu sa članom 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, osnovne akademske studije prvog stepena, kao i master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad- potvrda fakulteta da je nastavu na studijama slušao na srpskom jeziku (dokaz dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) – dostavlja se pre zaključenja Ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koji se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupka. Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Uz prijavu se prilaže i kraća radna biografija. Rok za prijavu na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Vožd Karađorđe“ u Aleksincu, 18220 Aleksinac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto-šef računovodstva – ne otvarati!”. Kontakt telefoni: 018/804-644.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VOŽD KARAĐORĐE”


Pregledano: 870 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters