Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ u Paraćin (Poslato na 22-07-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove


Oglas važi od: 21.7.2021.

OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“
35250 Paraćin, Ravanička 3
tel. 035/563-294

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidat treba da ima: 1) odgovarajuće obrazovanje u skladu sa zakonom, zvanje: diplomirani ekonomista – master ili diplomirani ekonomista koji je stekao visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena članom 139 stav 1 tačka 3, za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo Novo na sajtu), kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o neosuđivanosti, lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu), dokaz o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“, na adresu: OŠ „Đura Jakšić“, 35250 Paraćin.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 1427 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters