Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač/ica; Kuvar/ica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MAŠTALICA“ – ARANĐELOVAC u Aranđelovac (Poslato na 22-07-2021)

Vaspitač/ica; Kuvar/ica


Oglas važi od: 21.7.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„MAŠTALICA“ – ARANĐELOVAC
34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 140/2
tel. 060/4433-000

Vaspitač/ica
sa visokom stručnom spremom

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), i to: da ima odgovarajuće obrazovanje: obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

Vaspitač/ica
sa višom stručnom spremom
3 izvršioca

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), i to: odgovarajuće obrazovanje za vaspitača na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od 3 godine ili odgovarajuće više obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

Kuvar/ica
sa srednjom stručnom spremom

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), i to: odgovarajuće srednje obrazovanje četvrtog stepena; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

OSTALO: Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izdato od nadležnog MUP-a, original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz da kandidat zna srpski jezik, na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs (navesti radno mesto za koje kandidat podnosi prijavu) – ne otvarati“, na adresu: PU„Maštalica“, Knjaza Miloša 140/2, 34300 Aranđelovac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji NSZ „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 135 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters