Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik muzičke kulture Puno radno vreme

na OŠ „VERA MIŠČEVIĆ“ u Belegiš (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik muzičke kulture


Oglas važi od: 21.7.2021.

OŠ „VERA MIŠČEVIĆ“
22306 Belegiš
Kralja Petra Prvog 33
tel. 022/2361-514, 361-292
e-mail: osveramiscevic@gmail.com

Nastavnik muzičke kulture
sa 65% radnog vremena

USLOVI: da kandidat poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje iz čl. 139 i 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 – dr. Zakon. 10/2019 – dalje Zakon i 6/2020), za nastavnika te vrste škole i područja rada, za pedagoga ili psihologa, odnosno lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje, i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (kandidat mora da ima stepen i vrstu stručne spreme u skladu sa važećim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/8 i 11/2019)). Kandidat pored odgovarajućeg obrazovanja mora da ima: 1) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da zna srpski jezik.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete u delu „Novo na sajtu“, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc i potpisanu prijavu sa radnom biografijom; original ili overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme (ne stariju od šest meseci od dana objavljivanja oglasa); original ili overenu kopiju potvrde/uverenja o sticanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (kandidat koji je položio ispit za licencu može dostaviti dokaz o položenom ispitu u originalu ili overenoj kopiji, ne starije od šest meseci od dana objavljivanja oglasa); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja oglasa); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja oglasa), dokaz o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja – uverenje iz MUP-a (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja oglasa); dokaz da zna srpski jezik kandidat dostavlja samo ukoliko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje), ne starije od šest meseci od dana objavljivanja oglasa. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji navedu u prijavi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave na konkurs za izbor nastavnika muzičke kulture podnose se u zatvorenoj koverti, lično ili putem preporučene pošiljke na adresu: Osnovna škola „Vera Miščević“ Belegiš, Kralja Petra Prvog 33, uz napomenu „Konkurs za (naznačiti radno mesto) – ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnih organa. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku predviđenom u čl. 154 stav 7 Zakona. Sva potrebna obaveštenja o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj telefona: 022/2361-514.


Pregledano: 247 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters