Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 22-07-2021)

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti

Oglas važi od: 21.7.2021.

DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Kralja Milutina 1
tel. 034/323-087

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme do 30.09.2021. godine, za rad u Službi opšte medicine, Odeljenje službe opšte medicine u Ogranku Stanovo

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: srednje obrazovanje IV stepen, medicinska škola; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničara. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Kragujevac. Zainteresovani kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije ne starije od 6 meseci, i to: prijavu na oglas, biografiju sa adresom i brojem telefona; diplomu o završenoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; licencu ili rešenje o upisu u imenik komore; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); uverenje o državljanstvu RS; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Po završetku oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/323-087. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Kragujevac, Kralja Milutina 1, 34000 Kragujevac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC


Pregledano: 430 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters