Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PARAĆINU u Paraćin (Poslato na 22-07-2021)

Više radnih mesta...Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNI SUD U PARAĆINU
35250 Paraćin, Majora Marka 1
tel. 035/563-401

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik sa zvanjem samostalni savetnik
4 izvršioca

Opis poslova radnog mesta: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i uputstvima sudije druge stručne poslove kao i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: završen pravni fakultet, odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Stručne osposobljenosti znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje propisa kojima se uređuje organizacija i rad sudova, poznavanje materijalnih i procesnih zakona koji se primenjuju u postupcima pred Osnovnim sudom u Paraćinu – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije – proveravaće se usmeno na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaze priložene uz prijavu. Posebna funkcionalna kompetencija kao i ponašajna kompetencija za radno mesto viši sudijski saradnik sa zvanjem samostalnog savetnika, posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata vršiće se umenim putem – razgovorom sa kandidatom, a pisani test će se sastojati od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokuživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje zaokružiti samo jedan odgovor, svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatraće se kao netačan odgovor. Vreme za izradu testa je 45 minuta.

Sudijski pomoćnik – sudijski saradnik sa zvanjem savetnika

Opis poslova radnog mesta: pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom Suda u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši i druge poslove bilo samostalno, bilo pod nazorom ili uputstvima sudije i predsednika Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akadeskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu. Posedovanje potrebnih kompetencija za rad na ovom radnom mestu, položen pravosudni ispit.

Stručne osposobljenosti znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje propisa koma se uređuje organizacija i rad sudova, poznavanje materijalnih i procesnih zakona koji se primenjuju u postupcima pred Osnovnim sudom u Paraćinu – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaze priložene uz prijavu. Posebna funkcionalna kompentencija kao i ponašajna kompetencija za radno mesto sudijski saradnik sa zvanjem savetnika vršiće se umenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Upisničar u parničnoj pisarnici, zvanje referent

Opis poslova radnog mesta: vodi upisnik i imenik „P”, „Š” i „P2” i druge pomoćne knjige u vezi sa ovim kroz sistem „LIBRA”, zavodi tužbe, združuje žalbe, vodi evidenciju i upisuje u upisnik podatke o kretanju predmeta, iznosi predmete sudijama, razvodi drugostepene odluke, razvodi ročišta i evidenciju, razvodi presude, dostavlja predmete arhivi, združuje predmete na uvid, združuje povratnice, dostavnice, podneske i druga pismena, popunjava omote spisa, obavlja poslove sa slaganjem i održavanjem predmeta, sprema i iznosi predmete sudijama za suđenja, pomaže prilikom izrade izveštaja, radi sa strankama (stavljanje klauzule izvršnosti, pravnosnažnosti i dr.), obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda i šefa parnične pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu: 4. stepen stručne spreme društvenog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje odredbi Sudskog poslovnika koje se odnose na rad upisničara – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; poznavanje rada na računaru – proveravaće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnim radom na računaru; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaza priložene uz prijavu.

Upisničar u izvršnoj pisarnici, zvanje referent

Opis poslova radnog mesta: prima u rad predmete izvršenja, zavodi ih u odgovarajuće upisnike i imenike kroz sistem „LIBRA”, oformljuje predmete, obrađuje predmete koji su završeni, združuje povratnice, dostanice, podneske i druga pismena, dostavlja predmete arhivi i predmete iz arhive združuje i iznosi na uvid, daje obaveštenja strankama, obavlja i druge oslove predviđene Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu šefa izvršne pisranice, izvršnog sudije i predsednika Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: 4. stepen stručne spreme društvenog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje odredbi Sudskog poslovnika koje se odnose na rad upisničara – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; poznavanje rada na računaru – proveravaće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnim radom na računaru; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaza priložene uz prijavu.

Zapisničar, zvanje referent
11 izvršilaca

Opis poslova radnog mesta: po Godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji ili sudijskom saradniku kod koga je raspoređen, kuca zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice i obavlja poslove po diktatu, koristi sistem „LIBRA“, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe na oglasnu tablu, dostavlja izveštaj sa suđenja sudskoj upravi uz evidenciju načina rešavanja predmeta, vodi računa o urednosti spisa, popunjava obrasce, rešenja o kažnjavanju svedoka, naredbe za privođenje, rešenja o isplati troškova svedocima, veštacima i sudijama porotnicima, popunjava statističke listove i postupa po naredbi sudije, po potrebi dežura sa sudijom radi uviđaja, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda, sudije ili predsednika Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: 4. stepen stručne spreme društvenog smera i drugih profila stručnosti, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa I klase, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje odredbi Sudskog poslovnika koje se odnose na rad zapisničara – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; poznavanje rada na računaru – proveravaće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnim radom na računaru; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaza priložene uz prijavu.

Ekspeditor pošte, zvanje referent

Opis poslova radnog mesta: radi na ekspediciji sudske pošte, trebuje marke i odgovara za njihovo pravilno rukovanje, zavodi poštu kroz knjigu dostavljača, knjigu za dostavu pošte u mestu i predajnu knjigu kod PTT(knjigu za običnu poštu i knjigu za preporučenu poštu), vrši dostavu sudskih pismena strankama i drugim učesnicima u sudskim postupcima u skladu sa odredbama procesnih zakona, donosi sudsku poštu, vrši predaju i prijem pošte, dostavlja i poštu između zgrada suda kao i u samoj zgradi, po potrebi dežura radi dostave pismena koja su po svojoj prirodi hitna, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, sekretara Suda, upravitelja pisarnice i šefa pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu: 3. ili 4. stepen stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje odredbi Sudskog poslovnika koje se odnose na rad dostavne službe – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima; poznavanje rada na računaru – proveravaće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnim radom na računaru, veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije – proveravaće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaza priložene uz prijavu.

Domar
nameštenik IV vrste

Opis radnog mesta: obavlja poslove na održavanju zgrade, inventara i opreme u sudu, obnavlja poslove na održavanju vodovodne, kanalizacione i elektro mreže, vrši manje i uobičajene popravke inventara i instalacija u sudu, nabavlja materijal za održavanje i popravke, kontroliše ispravnost gromobranske zaštite, stara se o fukcionisanju telefonske centrale i video-nadzora i preduzima mere za otklanjanje kvarova i stavljanja u funkciju, obavlja poslove zagrevanja prostorija suda na instalacijama koje su ugrađene u prostorije sudskog objekta i sudskoj jedinici i omogućava zagrevanje u sudskoj zgradi, aktivira kotlove i održava normalno stanje temperature za nesmetan rad, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika ili sekretara Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: 3. ili 4. stepen stručne spreme elektrotehničke ili tehničke struke, najmanje 1 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit protivpožarne zaštite i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku, potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, Konkursna komisija izvršiće i uvidom u podatke iz prijave na konkurs i dokaze priložene uz prijavu.

Spremačica
nameštenik VI vrste
2 izvršioca

Opis radnog mesta: održava higijenu u svim prostorijama suda, vrši pranje i čnšćenje podova, vrata nameštaja, holova, hodnika, stepeništa, sanitarnih i drugih prostorija, skuplja otpadnu hartiju i odlaže je u kontejnere, čisti smeće oko zgrade suda i sudske jedinice, prijavljuje uočene nedostatke i kvarove u zgradi suda, obavlja i druge oslove po nalogu predsednika i sekretara Suda.

Uslovi za rad na radnom mestu: osnovna škola.

OPŠTI USLOVI za rad na svim radnim mestima: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost, da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijave na konkurs 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave za konkurs: Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja sa obaveznim navođenjem matičnog broja, adresu stanovanja, kontakt telefon i imejl-adresu, potpune podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja. Prijava za konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu za konkurs: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stručnoj spremi, isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopija radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine (ukoliko je kandidat poseduje), uverenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mesto pod broj 1 i 2), uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (za radno mesto pod brojem 3, 4, 5, i 6), potvrdu ili uverenje o položenom ispitu za daktilografa - sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mesto pod brojem 5), uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, dokaz – potvrda odnosno rešenje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kojima je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci). Kandidat koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opština u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova odnosno opštinskim upravama, kao i povereni posao). Fotokopija radne knjižice ne mora biti overena. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Osnovni sud u Paraćinu, Majora Marka 1, 35250 Paraćin, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (navesti radno mesto za koje se podnosi prijava)“.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom Konkursne komisije. Ovaj oglas se objavljuje na internet stranici Osnovnog suda u Paraćinu, na oglasnoj tabli Suda i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 1238 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters