Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ” u Krepoljin (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ”
12316 Krepoljin, Cara Lazara 84

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), odnosno: ima odgovarajuće obrazovanje, a u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), i u skladu sa važećim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi za prijem u radni odnos dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat zajedno sa odštampanim prijavnim formularom koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, školi dostavlja: overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme za radno mesto za koje konkuriše; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz odnosno uverenje o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova izdato od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje da lice nije osuđivano - original (ne stariji od 6 meseci); uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga - original (ne stariji od 6 meseci); fotokopiju lične karte; potvrdu poverenika za zaštitu ravnopravnosti da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa svim konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs – nastavnik srpskog jezika i književnosti”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ”


Pregledano: 235 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters