Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Docent za naučnu oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža naučna oblast Metodika nastave matematike Puno radno vreme

na UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET u Kragujevac (Poslato na 22-07-2021)

Docent za naučnu oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža naučna oblast Metodika nastave matematike

Oglas važi od: 21.7.2021.

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
34000 Kragujevac, Radoja Domanovića 12
tel. 034/336-223

Docent za naučnu oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža naučna oblast Metodika nastave matematike
u Institutu za matematiku i informatiku Fakulteta, na određeno vreme na pet godina

USLOVI: nivo 8 NOKS-a, doktorat iz oblasti pedagoških i andragoških nauka, s tim da je obavezan uslov da su prethodno završene osnovne i master studije matematike. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakon, 73/18, 67/19, 6/20 – drugi zakon i 11/21), Statutom Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnikom o bližim uslovima i postupku za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, Statutom Fakulteta, Pravilnikom o uslovima za izbor nastavnika Fakulteta i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

OSTALO: Kandidati koji konkurišu pored opštih uslova treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane zakonom i navedenim opštim aktima. Uz prijavu neophodno je dostaviti: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, overenu fotokopiju diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i spisak i separate objavljenih radova, odnosno radova za koji poseduju potvrdu da su prihvaćeni za objavljivanje do momenta prijave na konkurs. Kandidati su, takođe, dužni da uz prijavu na konkurs dostave i odgovarajuće dokaze nadležnih organa povodom činjenice da nisu pravosnažnom presudom osuđeni za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Shodno Uputstvu za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje Univerziteta u Kragujevcu kandidat je obavezan da, sve dokumente kojima se dokazuju njegovi biografski podaci, kao i obavezni i izborni elementi za izbor u zvanje nastavnika predviđeni za odgovarajuće naučno polje, dostavi u elektronskom obliku, na taj način što će relevantna dokumenta skenirati, u PDF formatu, pohraniti u zasebne foldere i snimiti (narezati) na kompakt-disk, koji se dostavlja uz prijavu na konkurs. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


Pregledano: 294 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters