Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Upisničar u zvanju referent; Zapisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U RAŠKOJ u Raška (Poslato na 22-07-2021)

Upisničar u zvanju referent; Zapisničar u zvanju referent


Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNI SUD U RAŠKOJ
Ratka Lukovića 23
e-mail: www.kv.vi.sud.rs
tel. 036/736-068

Upisničar u zvanju referent

USLOVI: IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto; da je kandidat državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

Opis poslova: vodi pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom, združuje podnesk, predmete i ostala pismena, razvodi predmete i stavlja klauzulu pravnosnažnosti na odluke, vodi evidenciju primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidenciju odluka koje su izrađene u roku, priprema i iznosi predsedniku veća predmete u kojima je zakazana rasprava, strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta, daje usmena i pismena obaveštenja o spisima na osnovu podataka iz upisnika, pregleda rokove i predmete koji se nalaze u evidencijama i postupa po naredbi sudija, izrađuje statistički izveštaj, vrši overu ugovora, prepisa, rukopisa i potpisa, vodi knjige overe, daje obaveštelja strankama, stara se o čuvanju predmeta u arhivi u skladu sa Sudskim poslovnikom, vodi propisane knjige arhiviranih predmeta, vodi glavnu knjigu arhive, vodi knjigu izdatih i primljenih predmeta iz arhive, postupa po nalozima za izdavanje predmeta, strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.Faza izbornog postupka: izborni postupak sprovodi se iz više faza u kojima se proveravaju najpre opšte funkcionalne, potom posebne funkcionalne i nakon toga ponašajne kompetencije. Nakon provere ponašajnih kompetencija komisija će obaviti intervju sa kandidatima.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku za radno mesto upisničar/zapisničar vršiće se najpre provera opštih funkcionalnih kompetencija i to: iz oblasti znanja – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; iz oblasti i znanja i veština – digitalna pismenost; iz oblasti i znanja i veština – poslovna komunikacija.

Opšte funkcionalne kompetencije Komisija će proveravati redosledom kako je navedeno, a kandidat koji osvoji jedan bod u proveri određene kompetencije, isključiće se iz daljeg izbornog postupka.

Kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa koji će se sastojati od 20 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora. Test će sastaviti komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja (u bazi pitanja nalaze se i tačni odgovori) koja je objavljena na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Kandidati će test raditi u pisanoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat, a kandidati će se neposredno usmeno obavestiti o rezulatima testa nakon isteka vremena za njegovo rešavanje.

Kompetencija digitalna pismenost proveravaće se izradom praktičnog zadatka na računaru. Kandidatima će se postaviti zadaci slični zadacima koji su objavljeni na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Vreme za izradu zadatka je 45 minuta. Provera digitalne pismenosti je obavezna za sve kandidate bez obzira da li neko poseduje sertifikat o poznavanju rada na računaru, u programu koji je naveden u prijavi za konkurs. Kompetencija Poslovna komunikacija proveravaće se rešavanjem testa koji će se raditi u pisanoj formi. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora iz postavljenih zadataka koji će biti neki od zdataka objavljenih na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Vreme za izradu zadatka je 45 minuta. Komisija će sastaviti izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, a ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu iznosi najviše 9 bodova. Nakon provere opštih funkcionalnih kompetencija kandidatima koji ne budu isključeni iz daljeg izbornog postupka vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: U izbornom postupku kandidatima za radno mesto upisničar/zapisničar proveravaće se po tri posebne funkcionalne kompetencije i to: iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto upisničar/zapisničar proveravaće se: poznavanje propisa i to Zakon o državnim službenicima i Sudski poslovnik; iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada za radno mesto upisničar proveravaće se: vođenje pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom; združivanje podnesaka, predmeta i ostalih pismena; razvođenje predmeta i stavljanje klauzule pravnosnažnosti na odluke; vođenje evidencije primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidencija odluka koje su izrađene u roku; iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada za radno mesto zapisničar proveravaće se: veština kucanja; sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika.

Redosled provere: provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se gore navedenim redosledom, s tim da se pismena i usmena provera ne mogu obaviti u istom danu.

Kompetencija poznavanje propisa i to Zakona o državnim službenicima i Sudskog poslovnika proveravaće se putem testa koji će se sastojati od 15 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Test će sastaviti Komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja koja je objavljena na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs. Kandidati će test raditi u pisanoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat. Maksimalan broj bodova na testtu je 15.

Kompetencije vođenje pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom; združivanje podnesaka, predmeta i ostalih pismena; razvođenje predmeta i stavljanje klauzule pravnosnažnosti na odluke; vođenje evidencije primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidencija odluka koje su izrađene u roku; i sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika podrazumeva razgovor sa kandidatom gde kandidat u usmenom obliku daje predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na radnom mestu upisničara/zapisničara. Svim kandidatima će se postaviti isti zadatak, a vreme za pripremu kandidata je 15 minuta. Kompetencija veština kucanja proveravaće se praktičnim radom na računaru, tako što će član Komisije glasno diktirati sudsku odluku koju će kandidati kucati na računaru. Svi kandidati će raditi istu sudsku odluku, a vreme za proveru je 10 minuta. Maksimalan broj bodova prilikom provere posebnih funkcionalnih kompetencija je 20.

Provera ponašajnih kompetencija: Nakon faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija proveravaće se ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija obaviće se putem upitnika a ispitivanje putem upitnika obaviće diplomirani psiholog. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: nakon faze provere ponašajnih kompetencija sprovešće se faza intervjua sa kandidatima, koji podrazumeva razgovor članova Komisije sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa. Maksimalan broj bodova koji kandidat može dobiti na intervjuu sa Komisijom je 6.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs i dostavljaju i sledeću dokumentaciju: prijava za radno mesto „upisničar/zapisničar” potpisana svojeručno uz koju treba naznačiti radno mesto na koje se konkuriše, sa kontakt adresom i brojem telefona; biografija kandidata; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu; potvrda od državnog organa da mu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti; uverenje iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; potvrda o radnom iskustvu kandidata; uz prijavu kandidat je dužan da podnese izjavu u kojoj se opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti koje će priložiti kandidat koji bude odlukom primljen u radni odnos; uverenje o položeno ispitu za daktilografa IA i IB, (za kandidate koji konkurišu za radno mesto zapisničara).

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana od dana oglašavanja u periodičnim oglasima Nacionalne službe za zapošljavanje, internet stranici Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs i Oglasnoj tabli Osnovnog suda u Raškoj i na portalu e-Uprava. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene od strane konkursne komisije. Prijave sa dokumentima predaju se u prijemnoj kancelariji Osnovnog suda u Raškoj na adresi: Osnovni sud u Raškoj, Ratka Lukovića 23 ili poštom na navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs – radno mesto upisničar/zapisničar”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o jvanom konkursu, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Raškoj. U izbornom postupku Komisija može da proverava samo one kompetencije koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu. Kandidati će o datumu i vremenu provere, biti obavešteni na kontakte brojeva telefona koje su naveli u prijavi. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Kandidat koji se ne odazove pozivu učestvuje u proveri jedne kompetencije obaveštava se da je isključen iz daljeg toka izbornog postupka. Obaveštenja o konkursu mogu se dobiti na broj telefona Osnovnog suda u Raškoj 036/736-068.

Zapisničar u zvanju referent

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen ispit za daktilografa I A ili I B i položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto; da je kandidat državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

Opis poslova: Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vrši unos tekstova po dikatatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završne materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu predsednika Suda.

Faza izbornog postupka: Izborni postupak sprovodi se iz više faza u kojima se proveravaju najpre opšte funkcionalne, potom posebne funkcionalne i nakon toga ponašajne kompetencije. Nakon provere ponašajnih kompetencija komisija će obaviti intervju sa kandidatima.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku za radno mesto upisničar/zapisničar vršiće se najpre provera opštih funkcionalnih kompetencija i to: iz oblasti znanja – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; iz oblasti i znanja i veština – digitalna pismenost; iz oblasti i znanja i veština – poslovna komunikacija.

Opšte funkcionalne kompetencije Komisija će proveravati redosledom kako je navedeno, a kandidat koji osvoji jedan bod u proveri određene kompetencije, isključiće se iz daljeg izbornog postupka.

Kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa koji će se sastojati od 20 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora. Test će sastaviti komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja (u bazi pitanja nalaze se i tačni. odgovori) koja je objavljena na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Kandidati će test raditi u pisanoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat, a kandidati će se neposredno usmeno obavestiti o rezulatima testa nakon isteka vremena za njegovo rešavanje.

Kompetencija digitalna pismenost proveravaće se izradom praktičnog zadatka na računaru. Kandidatima će se postaviti zadaci slični zadacima koji su objavljeni na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Vreme za izradu zadatka je 45 minuta. Provera digitalne pismenosti je obavezna za sve kandidate bez obzira da li neko poseduje sertifikat o poznavanju rada na računaru, u programu koji je naveden u prijavi za konkurs. Kompetencija poslovna komunikacija proveravaće se rešavanjem testa koji će se raditi u pisanoj formi. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora iz postavljenih zadataka koji će biti neki od zdataka objavljenih na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu. Vreme za izradu zadatka je 45 minuta. Komisija će sastaviti izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, a ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu iznosi najviše 9 bodova. Nakon provere opštih funkcionalnih kompetencija kandidatima koji ne budu isključeni iz daljeg izbornog postupka vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: U izbornom postupku kandidatima za radno mesto upisničar/zapisničar proveravaće se po tri posebne funkcionalne kompetencije i to: iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto upisničar/zapisničar proveravaće se; poznavanje propisa i to Zakon o državnim službenicima i Sudski poslovnik; iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada za radno mesto upisničar proveravaće se: vođenje pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom; združivanje podnesaka, predmeta i ostalih pismena; razvođenje predmeta i stavljanje klauzule pravnosnažnosti na odluke; vođenje evidencije primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidencija odluka koje su izrađene u roku; Iz okvira posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada za radno mesto zapisničar proveravaće se: veština kucanja; sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika.

Redosled provere: Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se gore navedenim redosledom, s tim da se pismena i usmena provera ne mogu obaviti u istom danu.

Kompetencija poznavanje propisa i to Zakona o državnim službenicima i Sudskog poslovnika proveravaće se putem testa koji će se sastojati od 15 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Test će sastaviti Komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja koja je objavljena na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs Kandidati će test raditi u pisanoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat. Maksimalan broj bodova na testtu je 15.

Kompetencije vođenje pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom; združivanje podnesaka, predmeta i ostalih pismena; razvođenje predmeta i stavljanje klauzule pravnosnažnosti na odluke; vođenje evidencije primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidencija odluka koje su izrađene u roku; i sposobnost pripreme materijala i vođenje zapisnika podrazumeva razgovor sa kandidatom gde kandidat u usmenom obliku daje predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na radnom mestu upisničara/zapisničara. Svim kandidatima će se postaviti isti zadatak, a vreme za pripremu kandidata je 15 minuta. Kompetencija veština kucanja provervaće se praktičnim radom na računaru tako što će član Komisije glasno diktirati sudsku odluku koju će kandidati kucati na računaru. Svi kandidati će raditi istu sudsku odluku, a vreme za proveru je 10 minuta. Maksimalan broj bodova prilikom provere posebnih funkcionalnih kompetencija je 20.

Provera ponašajnih kompetencija: Nakon faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija proveravaće se ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija obaviće se putem upitnika a ispitivanje putem upitnika obaviće diplomirani psiholog. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: nakon faze provere ponašajnih kompetencija sprovešće se faza intervjua sa kandidatima, koji podrazumeva razgovor članova Komisije sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa. Maksimalan broj bodova koji kandidat može dobiti na intervjuu sa Komisijom je 6.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs i dostavljaju i sledeću dokumentaciju: prijava za radno mesto „upisničar/zapisničar” potpisana svojeručno uz koju treba naznačiti radno mesto na koje se konkuriše, sa kontakt adresom i brojem telefona; biografija kandidata; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu; potvrda od državnog organa da mu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti; uverenje iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; potvrda o radnom iskustvu kandidata; uz prijavu kandidat je dužan da podnese izjavu u kojoj se opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti koje će priložiti kandidat koji bude odlukom primljen u radni odnos; uverenje o položeno ispitu za daktilografa IA i IB, (za kandidate koji konkurišu za radno mesto zapisničara).

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana od dana oglašavanja u periodičnim oglasima Nacionalne službe za zapošljavanje, internet stranici Višeg suda u Kraljevu www.kv.vi.sud.rs i Oglasnoj tabli Osnovnog suda u Raškoj i na portalu e-Uprava. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene od strane konkursne komisije. Prijave sa dokumentima predaju se u prijemnoj kancelariji Osnovnog suda u Raškoj na adresi: Osnovni sud u Raškoj, Ratka Lukovića 23 ili poštom na navedenu adresu sa naznakom: „Za konkurs – radno mesto upisničar/zapisničar”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremne, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o jvanom konkursu, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Raškoj. U izbornom postupku Komisija može da proverava samo one kompetencije koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu. Kandidati će o datumu i vremenu provere, biti obavešteni na kontakte brojeva telefona koje su naveli u prijavi. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Kandidat koji se ne odazove pozivu učestvuje u proveri jedne kompetencije obaveštava se da je isključen iz daljeg toka izbornog postupka. Obaveštenja o konkursu mogu se dobiti na broj telefona Osnovnog suda u Raškoj: 036/736-068.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U RAŠKOJ


Pregledano: 714 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters