Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 22-07-2021)

Laboratorijski tehničar


Oglas važi od: 21.7.2021.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21000 Novi Sad
Hajduk Veljkova 9a

Laboratorijski tehničar
u Odeljenju za davalaštvo krvi Službe za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava, na određeno vreme do povratka na rad odsutne zaposlene zbog privremene sprečenosti za rad

Laboratorijski tehničar
u Odeljenju za davalaštvo krvi Službe za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava, na određeno vreme, do 6 meseci, zbog povećanog obima posla

Opis poslova: vrši pripremu radnog prostora, pribora i materijala potrebnog za rad u Zavodu i na terenu, vodi računa o ispravnosti opreme i aparata za rad (dnevno, nedeljno, mesečno održavanje), a prema uputstvima proizvođača, učestvuje u vođenju propisane dokumentacije, učestvuje u izradi periodičnih izveštaja, učestvuje u izradi dokumentacije IMS-a, primeni iste i predlaže promene ukoliko postoji potreba za izmenom procesa rada, vodi računa o pravilnom rukovanju medicinskim otpadom i zaštiti i očuvanju životne sredine, vrši prijem dobrovoljnih davalaca (DDK), registraciju i unos podataka u informacioni sistem u zavodu i na terenu, pomaže DDK u popunjavanju upitnika u Zavodu i na terenu, vrši test kontrole hemoglobina DDK u Zavodu i na terenu, određuje ABO krvnogrupnu pripadnost DDK orijentacionom metodom na pločici u Zavodu i na terenu, vrši venepunkciju davaoca krvi, uzima uzorke krvi za imunoserološka testiranja u Zavodu i na terenu, brine o DDK za vreme i neposredno nakon davanja krvi u Zavodu i na terenu, učestvuje u zbrinjavanju neželjenih reakcija kod DDK u Zavodu i na terenu, dostavlja uzorke uzete krvi od DDK laboratoriji za testiranje uz sprovodnu listu, dostavlja uzete jedinice krvi laboratoriji za proizvodnju produkata od krvi, uz sprovodnu listu, obavlja i druge poslove iz delokruga rada tehničara IV stepena transfuzijskog smera shodno potrebama Zavoda, za svoj rad odgovara glavnom tehničaru Odeljenja, glavnom tehničaru Službe, šefu Odeljenja, načelniku Službe, glavnom tehničaru zavoda i direktoru Zavoda.

USLOVI: srednja stručna sprema, stručni ispit, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u tom zvanju. Potrebna dokumentacija: prijava na oglas, fotokopija diplome/uverenja o završenoj medicinskoj školi laboratorijskog ili opšteg smera, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopija licence, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte, kratka biografija (CV), dokaz o radnom iskustvu u vidu uverenja/potvrde poslodavca, fotokopije radne knjižice i dr. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u publikaciji “Poslovi”. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i veb-sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Prijave se podnose putem pošte na adresu: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Hajduk Veljkova 9a, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Za oglas” ili neposredno upravi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 311 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters