Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika Puno radno vreme

na MAŠINSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 22-07-2021)

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika


Oglas važi od: 21.7.2021.

MAŠINSKI FAKULTET
18000 Niš, Aleksandra Medvedeva 14

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika
na određeno vreme od tri godine

USLOVI: Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa propisani su članom 24 stav 1 Zakona o radu i članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Posebni uslovi konkursa propisani su članom 84 stav 1 i 2 Zakona o visokom obrazovanju, članom 177 stav 1 i 2 Statuta Univerziteta u Nišu, članom 143 stav 1 i 2 Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu i članom 4 Pravilnika o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika i saradnika van radnog odnosa i uslovima za sticanje zvanja saradnika Mašinskog fakulteta u Nišu (dalje: Pravilnik). Za kandidate koji nemaju prethodno pedagoško iskustvo na visokoškolskoj ustanovi u zvanju saradnika iz člana 82 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju (saradnik u nastavi, asistent ili asistent sa doktoratom), a učestvuju na ovom konkursu, dekan Fakulteta će obezbediti održavanje pristupnog vežbanja na način propisan članom 6 Pravilnika. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su u obavezi da Fakultetu dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove iz ovog konkursa i podnose: popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave na konkurs za izbor saradnika propisan Pravilnikom, koji je dostupan na internet stranici Fakulteta http: //www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu, a može se preuzeti i na pisarnici Fakulteta; dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (overeni prepisi diploma o završenim odgovarajućim stepenima studija i uverenje o statusu studenta doktorskih akademskih studija); dokaz o prethodnom pedagoškom iskustvu na visokoškolskoj ustanovi u zvanju saradnika, odnosno aktivnom učešću u realizaciji nastavnih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi (odgovarajuća potvrda visokoškolske ustanove) – za kandidate koji imaju ovakvo iskustvo; biografiju sa spiskom publikacija i priloge koji dokumentuju navode iz prijave i omogućuju uvid u naučni rad i stručne kvalifikacije kandidata; uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, koje je izdato nakon datuma raspisivanja ovog konkursa; fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitan obrazac čipovane lične karte kandidata. Dokumentaciju kandidati podnose na adresu: Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, Niš. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koje nisu kompletne ili podnete po pravilima raspisanog konkursa, smatraće se neurednim prijavama i neće biti razmatrane, o čemu dekan Fakulteta donosi poseban zaključak i dostavlja ga kandidatu.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKI FAKULTET


Pregledano: 491 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters