Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – istorija Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“ u Stara Pazova (Poslato na 22-07-2021)

Nastavnik predmetne nastave – istorija


Oglas važi od: 21.7.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“
22300 Stara Pazova, Vuka Karadžića 4
tel. 022/310-613
e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Nastavnik predmetne nastave – istorija

USLOVI: odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat mora da ima stepen i vrstu stručne spreme u skladu sa važećim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi – za obavljanje poslova nastavnika predmetne nastave – istorija. Ostali uslovi: 1) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete; potpisanu prijavu sa radnom biografijom; overenu kopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad je diploma (kao što je navedeno napred – prilikom dokazivanja stepena i vrste stručne spreme). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Sve prijave sa priloženom dokumentacijom predati u sekretarijatu škole od 09.00 do 12.00 č. ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki“, 22300 Stara Pazova, Vuka Karadžića 4 (na koverti naznačiti: „Za konkurs“). Obavezno dostaviti kontakt telefon.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“


Pregledano: 400 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters