Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

6

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na Srednja škola "Sveti Nikola" u Novi Sad (Poslato na 26-07-2021)

Наставник економске групе предмета

Srednja škola “Sveti Nikola”, Novi Sad

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: дипломирани економиста,мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије.

“>ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидат треба да испуњава опште услове из чл. 139 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (’‘Сл. гласник РС’‘, бр. 88/17,27/18-други закон,10/19 и 6/20).

Кандидат мора да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Кандидат треба да има стечену врсту образовања (у зависности од подручја рада) прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број: 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 3/2016-II, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,11/2016, 2/2017,1/2019,9/2019, 2/2020 и 1/2021).

Молимо заинтересоване кандидате да своју биографију доставе искључиво електронскимпутем на e-mail: sekretar@skolasvnikola.edu.rs.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок важења
06.08.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Економија, финансије и осигурање
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Нови Сад
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Pregledano: 386 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters