Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA u Beograd (Poslato na 28-07-2021)

Laboratorijski tehničar


Oglas važi od: 28.7.2021.

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Beograd

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla do 3 meseca, u Odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: stručna sprema / obrazovanje: srednje obrazovanje medicinske struke (laboratorijski tehničar) u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar. Znanje rada na računaru. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta.

OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, navedenom adresom stanovanja, kontakt telefonom i po mogućstvu elektronskom adresom; fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi koja se zahteva oglasom; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju dozvole za rad - licence izdate od strane nadležne komore (ili potvrdu o upisu u imenik nadležne komore); očitanu ličnu kartu; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

Podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i veb sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ul. Krunska br. 57, sa naznakom „za konkurs za zasnivanje radnog odnosa“ i navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Ukoliko je poslednji dan roka za predaju prijava neradni dan (subota ili nedelja), rok za dostavu prijava se pomera na prvi naredni radni dan. Neblagovoremene prijave, prijave koje ne sadrže zahtevanu dokumentaciju, kao i prijave koje nisu poslate u skladu sa uslovima ovog oglasa, neće biti uzete u razmatranje. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Poželjno je da kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža). Zavod zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi, ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata. Dostavljene fotokopije dokumentacije uz prijavu na oglas, neće biti vraćene kandidatima. O donetoj odluci biće obavešteni samo kandidati koji su dostavili uredne prijave u skladu sa uslovima ovog oglasa.


Skoro postavljeni poslovi ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA


Pregledano: 390 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters