Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 30-07-2021)

Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 30.7.2021.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Medicinska sestra – tehničar
na određeno vreme, na zameni privremeno odsutnih zaposlenih
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa. Opis poslova: Planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije. Primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova. Vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama. Učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta. Prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje. Priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad. Sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija. Učestvuje u nabavci potrebnog materijala. Odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način.Prijavljuje sumnju na zlostavljanje i zanemarivanja dece i adolescenta, nasilja u porodici i nasilja prema starim licima prema važećim procedurama Instituta. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Instituta.

OSTALO: zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi i uverenje o položenom stručnom ispitu. Javni oglas će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli i intenet stranici Instituta za mentalno zdravlje. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidati dužni su u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radna biografija, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: Institut za mentalno zdravlje, Milana Kašanina br. 3, Beograd, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u pisarnicu Instituta.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 221 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters