Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik Puno radno vreme

na Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju u Bečej (Poslato na 04-08-2021)

Tužilački pomoćnik

,,Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju”, Bečej

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju, na osnovu člana 45 stav 1, člana 46, 47, člana 61 i člana 62 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18 ), člana 9 stav 3, 10, 11 i 12 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/2019), oglašava javni konkurs za

- popunu slobodnih izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, za sledeća radna mesta:

1. Tužilački pomoćnik – jedan izvršilac u zvanju višeg tužilačkog saradnika

1. Tužilački pomoćnik

Uslovi za tužilačkog pomoćnika: Stečeno obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijali- stičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dvegodine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto Potrebne posebne funkcionalne kompetencije za rad na radnom mestu tužilačkog pomoćnika su: posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih odluka i drugih akata, izradu nacrta sentenci o zauzetim pravnim stavovima, veštine zastupanja u krivičnim i drugim postupcima pred nadležnim sudom, veština upravljanja pretkrivičnim postupkom, poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada tužilaštva, poznavanje propisa: Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta tužilačkog pomoćnika. Pored navedenih posebnih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima:

- da je državljanin Republike Srbije

- da je punoletan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa

- da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci

Uz prijavu se prilažu dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji i to:

- prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

- diploma o završenoj školi;

- dokaz o radnom iskustvu;

- uverenje o položenom pravosudnom ispitu (za tužilačkog pomoćnika)

- uverenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

- uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prijava na konkurs podnosi se u pisanoj formi. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja u listu „Poslovi“, periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokumentima predaju se lično u prijemnoj kancelariji Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, ili preporučenom pošiljkom sa naznakom: „ Za oglas“ na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju, Ul. Glavna broj 6, 21220 Bečej. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzeti u razmatranje. Konkursna komisija će u izbornom postupku usmenim putem na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, kao i neposredno proveriti stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata za obavljanje poslova na radnom mestu administrativno-tehničkog sekretara i tužilačkog pomoćnika. Datum razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Stručna osposobljenost kandidata za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava konkursna komisija vrednuje u izbornom postupku, ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa i radnom iskustvu lica koja su već obavljala poslove. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada javnog tužilaštva i opšte kulture, ceneći njihovo stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu administrativno-tehničkog sekretara, odnosno tužilački pomoćnik. Za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu obavezan je probni rad u trajanju od šest meseci, u kom roku će biti obavezni da polože državni stručni ispit. Državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Sva obaveštenja u vezi javnog konkursa mogu se dobiti od Đorđa Jovičića, zamenika javnog tužioca, neposredno ili putem telefona: 021/6919-242 lok 107.

Rok važenja
19.08.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Bečej
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju


Pregledano: 963 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters