Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Stubal (Poslato na 04-08-2021)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 04.8.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
17512 Stubal
tel. 017/484-331

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno: da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS“, broj 87/19): da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostvljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita: za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave, u originalu ili u overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa), diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju iz oblasti obrazovanja prema Pravilniku o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostvljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; dokaz o znanju srpskog jezika, osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tom jeziku ili su položili ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće školske ustanove. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Konkurs sprovodi Komisija koju imenuje direktor u skladu sa zakonom. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa i budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja u prilogu sadrži sve priloge kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters