Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani bibliotekar zavičajne zbirke Puno radno vreme

na AVNA BIBLIOTEKA „DANILO KIŠ“ u Vrbas (Poslato na 04-08-2021)

Diplomirani bibliotekar zavičajne zbirke

Oglas važi od: 04.8.2021.

AVNA BIBLIOTEKA
„DANILO KIŠ“
21640 Vrbas, Maršala Tita 87

Diplomirani bibliotekar zavičajne zbirke

Opis poslova: istražuje zavičajni fond i vrši popunu fonda, inventariše publikacije, proučava bibliografije, kataloge i prospekte radi prikupljanja bibliotečkog materijala za zavičajnu zbirku, kreira kataloške opise za serijske publikacije i za neknjižnu građu (plakati, notna građa, muzikalije, fotografije, razglednice, dokumentacioni materijal), arhivsku građu, rukopisnu građu i dr., otkupljuje bibliotečki materijal za zavičajnu zbirku, priprema i učestvuje u realizaciji kulturnih programa koji se tiču kulturnog nasleđa i istorije opštine Vrbas, radi katalogizaciju publikacija prema usvojenim pravilima, formira i održava infomaciono-referalne instrumente i kataloge, vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti; kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke; obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, vrši redakciju kataloga, formira referalne i druge baze podataka, omogućava korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima; utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora; izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe; planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću.

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: da ima visoku stručnu spremu stečenu – na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine; na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine. Posebni uslovi: znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom; najmanje tri godine radnog iskustva.

OSTALO: Dokumentacija za prijavu na konkurs treba da sadrži: podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte), kratku biografiju kandidata, uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o stručnoj spremi, eventualno dokaz o radnom iskustvu u biblioteci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo). Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji u opštini, sudu ili kod javnog beležnika. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je Mirjana Basta, telefon: 064/8351-040, e-mail: biblvrbas@gmail.com. Prijave slati na gore navedenu adresu ili dostaviti lično u prostorijama Javne biblioteke „Danilo Kiš“ u Vrbasu, Maršala Tita 87. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće se razmatrati.


Pregledano: 1131 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters