Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Strukovni fizioterapeut; Spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 04-08-2021)

Doktor medicine; Strukovni fizioterapeut; Spremačica

Oglas važi od: 04.8.2021.

DOM ZDRAVLjA
VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište
Vojvode Putnika 28
tel. 012/7160-700

Doktor medicine
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat je dužan da ispunjava i sledeće uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore).

Strukovni fizioterapeut
na određeno vreme do 30.09.2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat je dužan da ispunjava i sledeće uslove: završena viša/visoka medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore).

Spremačica
na određeno vreme do 30.09.2021. godine

USLOVI: završena osnovna škola ili srednja škola.

OSTALO: Opis poslova: utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Veliko Gradište. Uz prijavu – molbu kandidati prilažu neoverene kopije sledeće dokumentacije: diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore); potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom (preko kojih će se vršiti korespondencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima) i izjavom da nije osuđivan. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće direktor. Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Veliko Gradište. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi: lekarsko uverenje, dokaz da nije osuđivan (uverenje izdaje MUP) i dokumentaciju prethodno navedenu uz prijavu – molbu, u originalu ili overene fotokopije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ (na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS). Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama, na pisarnici Doma zdravlja Veliko Gradište ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Veliko Gradište, Vojvode Putnika 28, 12220 Veliko Gradište, uz napomenu “Prijava na oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Izabrani kanditat će biti lično obavešten telefonskim putem. Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 012/7160-700.


Pregledano: 587 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters