Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“ u Koceljeva (Poslato na 04-08-2021)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 04.8.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„MIĆA STANOJLOVIĆ“
15220 Koceljeva, Dositejeva 3
tel. 015/556-390

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2020/21. godinu

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/17, 27/18–3 i 27/18–22 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), i to: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje, 2. psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) ove pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS“, broj 87/2019–258), i to: 1. IV stepen stručne spreme; 2. obuka za pedagoškog asistenta – završen propisani program obuke za rad sa decom i učenicima, 3. poželjno poznavanje romskog jezika. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na sledeću adresu: Osnovna škola „Mića Stanojlović“ Koceljeva, Dositejeva 3, 15220 Koceljeva, sa naznakom „Za konkurs“. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju; očitanu ličnu kartu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje o neosuđivanosti; sertifikat izdat od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o završenom propisanom programu obuke za rad sa decom i učenicima. Lekarsko uverenje kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 015/556-390.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters