Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Kraljevo (Poslato na 04-08-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 04.8.2021.

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”
36000 Kraljevo, Cara Dušana 2
tel. 036/314-296, 036/314-302

Čistačica

USLOVI: da je kandidat stekao odgovarajuće obrazovanje iz čl. 38 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Svetozar Marković“, Kraljevo i to: završena osnovna škola; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz tačaka 1)-5) dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: popunjen prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju školi: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; dokaz da kandidat poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima predstavlja lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci u trenutku podnošenja prijave na konkurs, izdato od strane ovlašćenje zdravstvene ustanove (dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja samo izabrani kandidat po okončanju konkursa, a pre zaključenja ugovora o radu); dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz predstavlja original uverenje nadležnog suda i izvod iz kaznene evidencije policijske uprave, Odeljenje za kaznenu evidenciju); dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija uverenja o državljanstvu); original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju srpskog jezika / dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad kod poslodavca (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku / na srpskom jeziku i na jeziku na kojem će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad kod poslodavca); radnu biografiju. Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 29 Pravilnika o radu (potvrda o ostvarenom radnom stažu u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i van ustanova obrazovanja i vaspitanja, ukoliko ih kandidat poseduje). Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, poštom na adresu: OŠ „Svetozar Marković“ Kraljevo, Cara Dušana 2, 36000 Kraljevo ili lično, radnim danom od 09.00 do 12.00 časova. Dodatne informacije o konkursu možete dobiti od sekretara škole na telefon: 036/314-296. Neblagovremene i nepotpune prijave Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 625 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters