Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 04-08-2021)

Doktor medicine; Viši laboratorijski tehničar

Oglas važi od: 04.8.2021.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Viši laboratorijski tehničar
za rad u Kabinetu za mikrobiologiju sa epidemiologijom, Služba za polikliničku delatnost, OJ Bolnica

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme / obrazovanja: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koje je uređivao obrazovanje do 10.09.2005. godine.

Doktor medicine
za rad u Odeljenju pedijatrije, Služba odeljenje pedijatrije, ginekologije i akušerstva, OJ Bolnica

Doktor medicine
za rad u Odeljenju ginekologije i akušerstva, Služba odeljenje pedijatrije, ginekologije i akušerstva, OJ Bolnica

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme / obrazovanja: završeno visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 5 godina, po propisu koje je uređivao obrazovanje do 10.09.2005. godine.

OSTALO: stručni ispit, licenca izdata od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Posebni uslovi: rad u smenama. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizacij poslova i radnih meta Zdravstvenog centra Kladovo. Zainteresovani kandidati uz zahtev o ispunjenosti uslova podnose prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Kladovo. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zdravstveni centar Kladovo, Dunavska 1-3, 19320 Kladovo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove _____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 179 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters