Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar...; Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle; Doktor stomatologije – Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM) u Ljubovija (Poslato na 04-08-2021)

Medicinska sestra – tehničar...; Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle; Doktor stomatologije – izabrani lekar za decu


Oglas važi od: 04.8.2021.

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA
(SA STACIONAROM)
Loznica, Vojvode Mišića 58
tel. 015/561-898
tel./faks: 015/561- 599
e-mail: dzlj@ptt.rs

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme, najduže do 31.12.2021. godine, zbog povećanog obima posla, za rad u Službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, sanitetskim prevozom, kućnim lečenjem i negom
5 izvršilaca

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme, najduže do 31.12.2021.godine, zbog povećanog obima posla, za rad u Službi stacionara

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme, najduže do 31.12.2021. godine, zbog povećanog obima posla, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentom patronažom

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme, a najduže do 30.09.2021. godine, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece sa polivalentom patronažom

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br. 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020): četvrti stepen stručne spreme, srednje obrazovanje, obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinska sestra – tehničar.

Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle
za rad u Službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, sanitetskim prevozom, kućnim lečenjem i negom
3 izvršioca

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br. 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020): visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Doktor stomatologije – izabrani lekar za decu
za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, kao i sledeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom (br. 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020): visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži javnim oglasom; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence izdatu od nadležne komore (overena fotokopija rešenje o upisu u imenik Komore); uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); fotokopiju lične karte ili izvod očitane lične karte; kratku ličnu i radnu biografiju (CV) sa adresom i kontakt telefonom i imejl-adresom. Opisi poslova za sva navedena radna mesta utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) broj 169/2018, 448/2018, 114/19 i 703/2020 i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom radnim danima od 14 do 15 časova. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose lično, u prostorijama pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom, ili poštom, na adresu: Dom zdravlja Ljubovija, Vojvode Mišića 58, 15320 Ljubovija, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Dokumentacija tražena javnim konkursom podnosi se u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja iste može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. U skladu sa čl. 9 stav 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) odluku o izboru kandidata, koji su se prijavili za navedena radna mesta, donosi direktor Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Ukoliko bude potrebno, kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.), o čemu se sačinjava zapisnik. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke prikuplja i podatke obrađuje pravna služba Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Kandidati će biti obavešteni o izboru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije na kontakt telefon 015/561-898 ili lično u prostorijama pravne službe Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom. Sa izabranim kandidatima biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017–OUS, 113/2017 i 95/2018–aut.tumačenje) i Posebnim kolektivnim ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, 96/201958/2020 – Aneks I).


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM)


Pregledano: 314 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters