Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik kuvarstva Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA” u Raška (Poslato na 04-08-2021)

Nastavnik kuvarstva


Oglas važi od: 04.8.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA”
36350 Raška
Omladinski centar bb

Nastavnik kuvarstva

USLOVI: da je kandidat državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima odgovarajuće obrazovanje, i to: obrazovanje u skladu sa odredbama člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a u pogledu stepena i vrste obrazovanja da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; u skladu sa članom 142 stav 1, 2 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja obavezno obrazovanje iz člana 140 ovog zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1 ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz stava 1 ovog člana zakona. Kandidat treba da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); diplomu kao dokaz o odgovarajućem obrazovanju; izvod iz kaznene evidencije (izdat od MUP-a Republike Srbije) da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja ovog konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se predaju lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu: Srednja škola „Kraljica Jelena“ u Raški, Omladinski centar bb, Raška. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.


Pregledano: 353 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters