Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“ u Vršac (Poslato na 04-08-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 04.8.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„ČAROLIJA“
26300 Vršac, Đure Jakšića 3
tel. 013/831-700

Vaspitač
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje sa zvanjem vaspitač; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original / overena kopija uverenja o državljanstvu); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original / overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkurs: dipl. pravnik Miljana Đura, sekretar Ustanove, 013/831-700. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“


Pregledano: 500 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters