Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik trube Puno radno vreme

na OMŠ „PREDRAG MILOŠEVIĆ“ u Knjaževac (Poslato na 04-08-2021)

Nastavnik trube


Oglas važi od: 04.8.2021.

OMŠ „PREDRAG MILOŠEVIĆ“
19350 Knjaževac, Kej Veljka Vlahovića 19
tel. 019/730-412

Nastavnik trube
sa 90% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove, propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020): visoka stručna sprema, VII stepen, obrazovni profil: dipl. muzičar usmerenje trubač; dipl. muzičar trubač; akademski muzičar – trubač; master muzički umetnik – profesionalni status trubač; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3), 4) i 5) ovog člana podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 1 tačka 2) ovog člana pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice (obavezno upisati broj telefona/imejl adresu), potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV), overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020), uverenje o neosuđivanosti (kandidat pribavlja u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a, ne starije od 6 meseci, u originalu ili overenoj kopiji); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); očitanu ličnu kartu; dokaz o znanju srpskog jezika kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl-adrese. Konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli u ili na navedene mejl-adrese. Konkursna komisija će doneti rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna muzička škola „Predrag Milošević“ Knjaževac, Kej Veljka Vlahovića 19, sa naznakom „Konkurs za radno mesto nastavnika trube“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole ili na telefon: 019/730-412.


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters