Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Beograd (Poslato na 04-08-2021)

Nastavnik...; Pedagoški asistent


Oglas važi od: 04.8.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
11253 Sremčica – Beograd
Školska 4
tel. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo)

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (duže bolovanje)

Nastavnik tehnike i tehnologije
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo)

Nastavnik muzičke kulture
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo)

Pedagoški asistent
za rad sa učenicima romske nacionalnosti, socijalno ugroženim i sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu

USLOVI: Za pedagoškog asistenta potrebno je znanje romskog jezika i potvrda organa jedinice lokalne samouprave. Kandidati treba da preuzmu formular za prijavu na konkurs na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpntr.gov.rs. Uz popunjen i odštampan prijavni formular, kandidati treba da dostave: 1. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, 2. kratku biografiju (CV), 3. uverenje o državljanstvu, original ili overenu kopiju, ne starije od 6 meseci, 4. izvod iz matične knjige rođenih na obrascu sa hologramom, original ili overenu kopiju, ne starije od 6 meseci, 5. izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS koji nije stariji od 6 meseci, kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 6. dokaz o znanju srpskog jezika – dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Sva navedena dokumenta kandidat mora podneti u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokumentacija koju kandidati dostave školi prilikom prijave na konkurs se ne vraća, već se čuva u arhivi škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa, računajući i dan objavljivanja. Prijave podnete po isteku ovog roka su neblagovremene i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u ovom konkursu, u originalu ili overenoj fotokopiji, takođe su nepotpune i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave sa naznakom „Za konkurs“ se mogu predati lično, radnim danima od 9 do 13 časova ili poštom na adresu: OŠ „Vuk Karadžić“, Školska 4, 11253 Sremčica.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 1039 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters