Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač Puno radno vreme

na PU „VESELO DETINjSTVO“ u Raška (Poslato na 04-08-2021)

Spremač


Oglas važi od: 04.8.2021.

PU „VESELO DETINjSTVO“
36350 Raška, Miluna Ivanovića bb
tel. 036/736-120

Spremač
osoba sa invaliditetom, prvi stepen teškoća i prepreka u radu

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: osnovno obrazovanje; rešenje o proceni radne sposobnosti NSZ; da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora Predškolske ustanove. Svi dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se uz prijavu, osim dokaza o ispunjenosti uslova iz tačke 2 (psihička, fizička i zdravstvena sposobnost), koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: kratku biografiju – CV, kontakt telefon, tačnu adresu boravka, radi dostavljanja pismena i pozivanja za obavljanje psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, u skladu sa zakonom. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se na adresu: Predškolska ustanova „Veselo detinjstvo“ Raška, Miluna Ivanovića bb, 36350 Raška.


Skoro postavljeni poslovi PU „VESELO DETINjSTVO“


Pregledano: 204 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters