Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 17-08-2021)

Nastavnik matematike

“TEHNIČKA ŠKOLA”, Beograd

Uslovi:
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih člana 24. stav 1. Zakona o radu (Sl. glasnik RS”, br 24/05 ,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 i 113/17) i člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (,,Sl. glasnik-Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 ,11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 I 21/15).

Potrebna dokumentacija:

- CV (radna biografija)

- overena fotokopija diplome;

- overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitanu ličnu kartu

- ostala raspoloživa dokumentacija.

-uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima

- uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a.dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sva fotokopirana dokumenta moraju biti overena.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom:

,,Za konkurs’‘.

TEHNIČKA ŠKOLA

Adresa: Bulevar vojvode Putnika br. 7, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011/323-55-00, 064/812-96-95

Beograd,17.08.2021. godine

Rok važenja
24.08.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters