Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE” u Doljevac (Poslato na 18-08-2021)

Vaspitač

Oglas važi od: 18.8.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“LANE”
18410 Doljevac, Mihajla Timotijevića 3Vaspitač
na određeno vreme do isteka mandata direktoru

USLOVI: visoko obrazovanje za vaspitača ili stručnog saradnika stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odgovarajuće visoko obrazovanje za vaspitača na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje vaspitno-obrazovne struke, odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje, odsek za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova, položen ispit za licencu za vaspitača. Kandidat treba da ispuni i sledeće uslove: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijave podnositi na gorenavedenu adresu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: popunjen prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, diplomu o završenoj školi, uverenje o položenom ispitu za licencu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o neosuđivanosti, original ili overene kopije koje nisu starije od 6 meseci. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”


Pregledano: 747 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters