Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Korepetitor Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE “PETAR KONjEVIĆ” u Bečej (Poslato na 18-08-2021)

Nastavnik (više predmeta); Korepetitor


Oglas važi od: 18.8.2021.

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO VASPITANjE I
OBRAZOVANjE “PETAR KONjEVIĆ”
21220 Bečej, Glavna 5Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - instrument harmonika
za rad u matičnoj školi i izdvojenom odeljenju u Čurugu, na srpskom i mađarskom jeziku

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa: 1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 18/2020) i to: diplomirani muzičar, usmerenje akordeonista; diplomirani muzičar - akordeonista; akademski muzičar akordeonista; master muzički umetnik, profesionalni status akordeonista/harmonikaš; diplomirani muzičar - bajanista; master muzički umetnik - profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama harmonike; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da je državljanin Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik i mađarski jezik. Znanje srpskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Znanje mađarskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: 1. prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom; 2. biografiju; 3. diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju; 4. uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; 5. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overenu fotokopiju; 6. uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original; 7. dokaz o znanju srpskog i mađarskog jezika.Korepetitor
na srpskom i mađarskom jeziku

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa: 1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 18/2020) i to: diplomirani muzičar - usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; diplomirani muzičar - orguljaš; diplomirani muzičar - čembalista; akademski muzičar pijanista; akademski muzičar - orguljaš; akademski muzičar - čembalista; master muzički umetnik, profesionalni status- klavirista, orguljaš ili čembalista; master muzički umetnik - profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira, orgulja ili čembala; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da je državljanin Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik i mađarski jezik. Znanje srpskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Znanje mađarskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: 1. prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom; 2. biografiju; 3. diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju; 4. uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; 5. izvod iz matične knjige rođenih- original ili overenu fotokopiju; 6. uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original; 7. dokaz o znanju srpskog i mađarskog jezika.Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - instrument klavir
na mađarskom jeziku
3 izvršioca

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa: 1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 18/2020) i to: diplomirani muzičar - usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista; master muzički umetnik - profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da je državljanin Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik). Znanje srpskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je polo-žio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Znanje mađarskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: 1. prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom; 2. biografiju; 3. diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju; 4. uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; 5. izvod iz matične knjige rođenih- original ili overenu fotokopiju; 6. uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original; 7. dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad tj. mađarskog jezika.Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - instrument gitara
na srpskom jeziku, sa 85% radnog vremena
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa: 1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 18/2020) i to: diplomirani muzičar - usmerenje gitarista; diplomirani muzičar - gitarista; akademski muzičar gitarista; master muzički umetnik, profesionalni status - gitarista; master muzički umetnik - profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama gitare; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da je državljanin Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik (dokaz su u obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) - znanje srpskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: 1. prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom; 2. biografiju; 3. diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju, 4. uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; 5. izvod iz matične knjige rođenih- original ili overenu fotokopiju; 6. uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original; 7. dokaz o znanju srpskog jezika (samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku).Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - instrument klavir
na srpskom jeziku

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) za zasnivanje radnog odnosa: 1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik” br. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 i 18/2020) i to: diplomirani muzičar - usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status- klavirista; master muzički umetnik - profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira; 2. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3. da je državljanin Republike Srbije; 4. da zna srpski jezik (dokaz su u obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) - Znanje srpskog jezika se dokazuje diplomom, odnosno svedočanstvom da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože: 1. prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom; 2. biografiju; 3. diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju; 4. uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; 5. izvod iz matične knjige rođenih- original ili overenu fotokopiju; 6. uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original; 7. dokaz o znanju srpskog jezika (samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci, dostavljaju kandidati koji budu izabrani, pre zaključenja ugovora o radu.OSTALO: U postupku odlučivanja o izboru kandidata komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave slati preporučenom pošiljkom na gorenavedenu adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Telefon za kontakt: 021/6912-251.


Pregledano: 400 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters