Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik metalurške grupe predmeta Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 18-08-2021)

Nastavnik metalurške grupe predmeta


Oglas važi od: 18.8.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
tel. 062/882-5735Nastavnik metalurške grupe predmeta
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US RS, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspšanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr zakon, 10/2019 i 6/2020): a) kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu: u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 59) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 19/2015 i 8/2017) - za radno mesto nastavnika metalurške grupe predmeta; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju i CV (radna biografija) u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šost meseci ili u overenim fotokopijama i ne vraća se kandidatima. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu: Tehnička škola, Trg Svetog Save br. 34, 31000 Užice, sa naznakom “ Prijava na konkurs za radno mesto nastavnika metalurške grupe predmeta”. Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 062/882-5735. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 263 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters