Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA “HILjADU TRISTA KAPLARA” u Ljig (Poslato na 18-08-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 18.8.2021.

SREDNjA ŠKOLA
“HILjADU TRISTA KAPLARA”
14240 Ljig, Vojvode Mišića 26
tel. 014/3445-173Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Na konkurs može se prijaviti kandidat koji ispunjava uslove propisane članom 139 i članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi i: popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); dokaz da nije osuđivan shodno članu 139 stav 1 tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); očitanu ličnu kartu i radnu biografiju. Navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili u overenoj fotokopiji. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Izabrani kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje pre zaključenja ugovora o radu. Prijave se podnose neposredno školi radnim danom od 08-14 časova ili putem pošte. Prijave slati sa naznakom “Za konkurs - nastavnik srpskog jezika” na gore navedenu adresu. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za sve dodatne informacije u vezi konkursa javiti se sekretaru škole na tel. 014/3445-173.


Pregledano: 987 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters