Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik psiholog Puno radno vreme

na PU ”ČIKA JOVA ZMAJ” u Pirot (Poslato na 18-08-2021)

Stručni saradnik psiholog

Oglas važi od: 18.8.2021.

PU ”ČIKA JOVA ZMAJ”
18300 Pirot, Vojvode Stepe 15Stručni saradnik psiholog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do povratka sa funkcije

USLOVI: pored opštih uslova, uslovi za prijem u radni odnos utvrđeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova PU “Čika Jova Zmaj” Pirot i to: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3) neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4)državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Uslovi za prijem u radni odnos dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokaz o ispunjenosti uslova tačka 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos radi obavljanja posla stručni saradnik psiholog može biti primljen kandidat koji ima stečeno odgovarajuće obrazovanje i to: stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Vrsta kvalifikacije: psiholog. konkurs sprovodi Konkursna komisija. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisija sprovodi usmeni razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog usmenog razgovora. Rok za prijavljivanje je 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju: biografiju, dokaz o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci), dokaz o o stečenom obrazovanju (overena kopija diplome ili uverenja ne starije od 6 meseci), dokaz o neosuđivanosti (tačka 3) uslova za prijem u radni odnos, ne starije od 6 meseci. Kao dokaz o znanju jezika na kom se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, smatra se da je obrazovanje stečeno na srpskom jeziku na osnovu diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokumen o znanju srpskog jezika - uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (overena kopija ne starije od 6 meseci). Prijava na konkurs/prijavni formular sadrži navedeno sve dokaze koje kandidat prilaže uz prijavu. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dostavljena dokumentacija po konkursu se vraća, samo na lični zahtev podnosioca prijave, po okončanju izbornog postupka. Prijave slati na adresu: PU „Čika Jova Zmaj” Pirot, Vojvode Stepe br. 15. Informacije o konkursu - kontakt telefon 010/2150-009.


Pregledano: 368 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters