Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistač/ica Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA “SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA u Aleksandrovac (Poslato na 18-08-2021)

Čistač/ica


Oglas važi od: 18.8.2021.

SREDNjA ŠKOLA
“SVETI TRIFUN”
SA DOMOM UČENIKA
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 8-10
tel. 037/3751-117Čistač/ica

USLOVI: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova srednje škole „Sveti Trifun” sa domom učenika Aleksandrovac, osnovno obrazovanje, I stepen stručne spreme, sa ili bez iskustva, da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstva Republike Srbije; da poseduje znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome, svedočanstva ili uverenja); dokaz da je državljanin Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci - originali ili overene fotokopije); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a ne starije od 6 meseci - original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem kandidata u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava.Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: Kruševačka br. 8-10, 37230 Aleksandrovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 037/3751-117.


Pregledano: 884 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters