Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - psiholog; Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Saradnik za ishranu - nutricion Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠE DETE” u Vranje (Poslato na 18-08-2021)

Stručni saradnik - psiholog; Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Saradnik za ishranu - nutricionista; Domar - majstor održavanja; Servirka; Spremačica; Pedagoški asistent


Oglas važi od: 18.8.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“NAŠE DETE”
17500 Vranje, Cara Dušana 22Stručni saradnik - psiholog

Vaspitač
6 izvršilaca

Medicinska sestra - vaspitač
3 izvršioca

Saradnik za ishranu - nutricionista

Domar - majstor održavanja

Servirka

Spremačica
3 izvršioca

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja radne 2021./2022. godine

Servirka
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju

USLOVI: zainteresovani kandidati moraju da ispunjvaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje i to: stručni saradnik - psiholog, visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) psihološke struke ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, filozofske struke, grupa za psihologiju, odnosno predškolsko - školskog smera ili grupa za školsku psihologiju - pedagogiju ili diplomirani psiholog po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, vaspitač - više obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, - vaspitač, u skladu sa Zakonom, medicinska sestra - vaspitač srednje obrazovanje; med. sestra - vaspitač, saradnik za ishranu - nutricionista - visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, odnosno osnovne akademske studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine ili više obrazovanje zdravstvene struke, smer nutricionista - dijetetičar, domar - majstor održavanja - srednje stručno obrazovanje u trajanju od dve do četiri godine, položen ispit za rukovaoca parnih kotlova i položen vozački ispit B kategorije, servirka - srednje obrazovanje ugostiteljske struke u trajanju od dve ili tri godine ili osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na poslovima servirke stečenim do 01.01.2018. godine, spremačica - osnovna škola, pedagoški asistent - srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i završena obuka za pedagoškog asistenta (završen propisan program obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine), 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) nije osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saopbraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzitra na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno -vaspitni rad. Kandidati uz prijave na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi), uverenje - izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 3 obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija). Kandidati za radno mesto domar - majstor održavanja dostavljaju i uverenje - sertifikat o položenom ispitu za rukovaoca parnih kotlova i dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije. Kandidati za radno mesto servirka dostavljaju, po potrebi i dokaz o radnom iskustvu na poslovima servirke stečenim do 01.01.2018. godine. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja, vrši se predhodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja nadležna služba NSZ primenom standardizovanih postupaka. Kandidati potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adtresu: Predškolska ustanova “Naše dete” Vranje, Cara Dušana 22, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠE DETE”


Pregledano: 2347 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters