Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na MAŠINSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 01-09-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 01.9.2021.

MAŠINSKI FAKULTET
18000 Niš, Aleksandra Medvedeva 14

Nastavnik za izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena mehanika

Nastavnik za izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Motori SUS i motorna vozila

Nastavnik za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Automatsko upravljanje i robotika

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa propisani su članom 24 stav 1 Zakona o radu i članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Posebni uslovi konkursa za radno mesto pod rednim brojem 1 i rednim brojem 2: propisani su članom 74 stav 6 i stav 8 Zakona o visokom obrazovanju, članom 165 stav 6 i stav 8 Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 8/2017) i članovima 25, 26, 27 i 28 Bližih kriterijuma za izbor u zvanja nastavnika („Glasnik Univerziteta u Nišu” 3/2017). Posebni uslovi konkursa za radno mesto pod rednim brojem 3: propisani su članom 74 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju, članom 165 stav 6 Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 8/2017) i čl. 25 i 26 Bližih kriterijuma za izbor u zvanja nastavnika („Glasnik Univerziteta u Nišu” 3/2017). Dekan Fakulteta će svim učesnicima ovog konkursa obezbediti mogućnost održavanja pristupnog predavanja, kada je ono Bližim kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika predviđeno kao obavezni uslov za izbor u zvanje nastavnika po objavljenom konkursu, na način propisan članom 7 Pravilnika o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 2/2018). Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su u obavezi da Fakultetu dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove iz ovog konkursa i podnose: prijavu; dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (overen prepis diplome doktora nauka i diploma o završenim prethodnim nivoima studija); dokaz o pedagoškom iskustavu na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje tri godine (potvrda ili ugovor o radu); biografiju sa bibliografijom i pratećim materijalom; popunjen, odštampan i potpisan obrazac o ispunjavanju uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se može preuzeti na veb-portalu Univerziteta u Nišu: www.npao.ni.ac.rs; uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, koje je izdato nakon datuma raspisivanja ovog konkursa; fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitan obrazac čipovane lične karte kandidata. Dokumentaciju kandidati podnose na adresu: Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, Niš. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremeno prispele prijave i prijave bez kompletne dokumentacije smatraće se neurednim i neće biti razmatrane, o čemu Fakultet donosi poseban zaključak.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKI FAKULTET


Pregledano: 722 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters