Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta Puno radno vreme

na POLITEHNIČKA ŠKOLA u Požarevac (Poslato na 01-09-2021)

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta

Oglas važi od: 01.9.2021.

POLITEHNIČKA ŠKOLA
12000 Požarevac
Jovana Šerbanovića 5Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
na određeno vreme do 31.08.2022. godine, sa 30% norme rada

USLOVI: u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i odštampani prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju ustanovi. Uz prijavu kandidati dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju: 1. prijavni formular (popunjava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); 2. orginal ili overenu fotokopiju diplome; 3. uverenje o državljanstvu; 4. izvod iz matične knjige rođenih; 5. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima (što se dokazuje pre zaključenja ugovora o radu), 6. uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz dostavlja kandidat uz konkursnu dokumentaciju, a pribavlja ga kod nadležne policijske uprave); 7. dokaz da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičnih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, napred navedeno obrazovanje nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 8. da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi POLITEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 516 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters