Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA U VELIKOJ PLANI u Velika Plana (Poslato na 01-09-2021)

Nastavnik fizike

Oglas važi od: 01.9.2021.

GIMNAZIJA U VELIKOJ PLANI
11320 Velika Plana
Vojvode Mišića 3
tel. 026/514-269

Nastavnik fizike

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, 14/2020 i 1/2021): (1) profesor fizike; (2) diplomirani fizičar; (3) diplomirani astrofizičar; (4) diplomirani fizičar za opštu fiziku; (5) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; (6) diplomirani fizičar – informatičar; (7) profesor fizike za srednju školu; (8) diplomirani fizičar – istraživač; (9) diplomirani fizičar za teoriju i eksperimentalnu fiziku; (10) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; (11) diplomirani fizičar – profesor fizike – master; (12) diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master; (13) diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master; (14) diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master; (15) diplomirani profesor fizike – master; (16) diplomirani fizičar – master; (17) diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije; (18) diplomirani fizičar – master fizike – astronomije; (19) diplomirani fizičar – master medicinske fizike; (20) master fizičar; (21) master profesor fizike; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da podnesu uz prijavu na konkurs: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, ako diploma nije uručena; uverenje o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje (potvrdu) o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Dokaz o znanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA U VELIKOJ PLANI


Pregledano: 690 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters