Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik Puno radno vreme

na EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 01-09-2021)

Saradnik

Oglas važi od: 01.9.2021.

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
24000 Subotica
Segedinski put 9-11Saradnik u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Marketing i trgovina
na određeno vreme od jedne godine

USLOVI: diplomirani ekonomista – student master studija odgovarajuće oblasti koji je svaki od prethodnih nivoa studija završio prosečnom ocenom najmanje osam (8) i koji pokazuje smisao za nastavni rad. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 88/17, 73/2018 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), Statuta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-198/1 od 8. marta 2018. godine sa izmenama i dopunama od 5.4.2018. godine – ispravka; 13.2.2019. godine; 29.9.2020. godine, Statuta Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-1812 od 31. maja 2018. godine, Pravilnika o bližim mimimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu od 3. marta 2016. godine (izmene i dopune od 8. septembra 2016. godine, 22. septembra 2016. godine, 1. decembra 2016. godine, 8. marta 2018. godine, 9. oktobra 2018. godine, 30. januara 2020. godine – autentično tumačenje i 25. februara 2021. godine – autentično tumačenje), i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-3503 od 15. novembra 2018. godine. Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu priložiti: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), overene fotokopije diploma, potvrdu o statusu studenta na studijama drugog stepena, spisak radova i same radove, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i sve ostale dokaze koji upućuju na ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i Pravilnicima Univerziteta i Fakulteta. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati zaprimljenu konkursnu dokumentaciju kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI


Pregledano: 535 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters