Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi u oblasti budžeta i ličnih primanja Puno radno vreme

na PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE SRBICA u Kosovska Mitrovica (Poslato na 01-09-2021)

Poslovi u oblasti budžeta i ličnih primanja


Oglas važi od: 01.9.2021.

PRIVREMENI ORGAN
OPŠTINE SRBICA
38220 Kosovska Mitrovica
Kralja Petra I 184

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SRBICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Opštinska uprava opštine Srbica

II Radno mesto koje se popunjava:Poslovi u oblasti budžeta i ličnih primanja, zvanje savetnik
Odeljenje za obračun plate, naknada i ostalih primanja

Opis poslova radnog mesta: plaćanje i transfer sredstava, vrši kontrolu računa i ugovora direktnih budžetskih korisnika, učestvuje u pripremi odluke o budžetu, dopunskom budžetu i privremenom finansiranju, pripremi nacrta plana izvršenja, vrši računsku, formalnu i suštinsku proveru materijalno-finansijske dokumentacije i računovodstvenih isprava; dostavlja ovlašćenom licu na overu kontrolisanu i potpisanu materijalno-finansijsku dokumentaciju; priprema naloge za prenos sredstava i naloge za plaćanje na osnovu Plana izvršenja budžeta; vrši elektronski unos podataka u programe Uprave za trezor (RINO, PPP-PD prijave), vrši izradu završnih računa, izradu konsolidovanog izveštaja o izvršenju finansijskih planova; obavlja poslove iz oblasti obračuna zarada imenovanih, izabranih, postavljenih i zaposlenih lica, kao i primanja koja imaju karakter zarade; podnosi poreske prijeve preko e-portala poreske uprave za sva lična primanja imenovanih, izabranih, postavljenih, zaposlenih i angažovanih lica; izrađuje i odgovara za ispravnost obrazca PPP-PO; izrađuje MUN i MUN-K obrasce po zahtevu iz ranijeg perioda i iste dostavlja organu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje, obavlja ostale poslove po nalogu načelnika i neposrednog rukovodioca.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomske nauke ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).


Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o računovodstvu i Zakona o budžetskom sistemu; poznavanje rada na računaru – provera praktičnim radom na računaru (MS Office).

IV Adresa na koju se podnose prijave: Kralja Petra I 184, Kosovska Mitrovica, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Snežana Biševac, tel. 065/6685-047.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo). Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), obaviće se u kancelariji opštinske uprave opštine, Kralja Petra I 184, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona i adrese) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 196 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters