Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na Doma zdravlja „Irig“ u Irig (Poslato na 06-09-2021)

Doktor medicine izabrani lekar

Doma zdravlja „Irig“, Irig

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme,
sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla u trajanju do dve godine i to:

DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR..............................................................2 izvršioca

za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih sa hitnom medicinskom pomoći sa sanitetskim prevozom.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

Naziv radnog mestaDoktor medicine izabrani lekar
Opšti / tipični opis posla-Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
-Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;
-Radi u preventivnim savetovalištima;
-Organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;
-Učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
-Obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje vrstu i način lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
-Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko – tehnička pomagala;
-Daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada;
-Zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;
-Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
-Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
-Planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite,
-Utvrđuje vreme i uzrok smrti;

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebe uslove:

Visoko obrazovanje – Medicinski fakultet:
-Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,
-Na osnovni studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
-Položen stručni ispit;
-Licenca;
-Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

-Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,
-Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,
-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu (overena fotokopija),
-Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),
-Licenca lekarske komore ili Rešenje o upisu (overena fotokopija),
-Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.)
-Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
-Fotokopija uverenja o državljanstvu,
-Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko je kandidat poseduje)

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“.
Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi:
- lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati,
-uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci),
-uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“.
Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktora medicine“.

Рок важења
14.09.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет - VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
2
Место рада
Ириг
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Возачка дозвола
B - Пожељно
Стручни испит или лиценца
STRUČNI ISPIT, LICENCA
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Pregledano: 135 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters