Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OISŠ „SVETOMIR BOJANIN“ u Subotica (Poslato na 08-09-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 08.9.2021.

OISŠ „SVETOMIR BOJANIN“
24000 Subotica
Ivana Gorana Kovačića 14

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom – oligofrenolog
na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme radi zamene direktora u mandatu

Defektolog – nastavnik u individualnom tretmanu – oligofrenolog
na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Defektolog – nastavnik u individualnom tretmanu – specijalni pedagog
na srpskom nastavnom jeziku, sa 70% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2022. godine

Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom
na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Stručni saradnik za izradu didaktičkih sredstva i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2022. godine

Defektolog – nastavnik u posebnim uslovima
na mađarskom nastavnom jeziku, sa 20% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2021. godine

Nastavnik teorijsko-praktične nastave
na srpskom nastavnom jeziku, sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: Pored uslova propisanih čl. 139 do 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18, 10/19 i 6/2020), kandidati za gore navedeno radno mesto treba da imaju: odgovarajuće visoko obrazovanje prema članu 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18, 10/19 i 6/20), prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju(„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 17/2018) i prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju. Pored odgovarajućeg visokog obrazovanja, kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, državljanstvo Republike Srbije, dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje, da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Nastavnik mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili overenu fotokopiju, izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju, dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje, dokaz da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi svoju profesionalnu biografiju. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima izvršiće Nacionalna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Pre zaključenja ugovora o radu kandidat treba da pribavi uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. U skladu sa članom 155 stav 1 i 2 u vezi sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prijave na konkurs slati na adresu škole: OISŠ „Dr Svetomir Bojanin” Subotica, Ivana Gorana Kovačića 14, Subotica. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljavljivanja konkursa.


Pregledano: 978 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters