Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Veliki Crljeni (Poslato na 08-09-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 08.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„SVETI SAVA“
11563 Veliki Crljeni
Stevana Filipovića 10
tel. 011/8161-300

Pedagoški asistent
za učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: 1) poslove pedagoškog asistenta za učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju može da obavlja lice koje ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, zna romski jezik i ima savladan program obuke u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prorodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima dražavljanstvo Republike Srbije. 5) da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su obavezni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju; 2. original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 3. overenu fotokopiju uverenja o završenom programu obuke za pedagoškog asistenta; 4. uvrenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); 5. dokaz o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prorodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci); 6. potvrdu o poznavanju romskog jezika koju izdaje visokoškolska ustanova ili Nacionalni savet romske nacionalne manjine i na osnovu položenog standardizovanog testa koji izdaje Ministarstvo prosvete. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. U postupku izbora pedagoškog asistenta pribavlja se mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad se decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora. Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu škole: Osnovna škola „Sveti Sava“, Stevana Filipovića 10, 11563 Veliki Crljeni.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 72 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters