Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „ČIKA JOVA ZMAJ“ PO ADA u Ada (Poslato na 08-09-2021)

Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 08.9.2021.

USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO
VASPITANjE I OBRAZOVANjE
„ČIKA JOVA ZMAJ“ PO ADA
24430 Ada, Mite Radujkova 6
tel. 024/851-131

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ima: 1) odgovarajuće obrazovanje; više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) radno iskustvo na tim poslovima. Prijava na konkurs treba da sadrži sledeća dokumenta: radnu biografiju kandidata, uverenje o državljanstvu (original ili overen prepis), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overen prepis), overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od šest meseci, original), uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica, odnosno da nije pokrenut krivični postupak (ne starije od šest meseci, original), uverenje nadležnog privrednog suda da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za privredni prestup u vršenju dužnosti (ne starije od šest meseci, original), potvrda nadležne zdravstvene organizacije – original (ovaj dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu), dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (original ili overen prepis). Kandidat popunjava prijavni formular / obrazac koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavlja ustanovi.

OSTALO: Ako je poslednji dan konkursnog roka za prijem prijave nedelja ili dan državnog praznika (neradni dan), rok za prijem prijava pomera se na sledeći radni dan. Pod potpunom prijavom smatra se prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove naznačene u konkursu. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u publikaciji „Poslovi“, u prostorijama ustanove ili se šalju putem pošte na adresu: Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Čika Jova Zmaj“ PO Ada, 24430 Ada, Mite Radujkova 6, sa naznakom ,,Za konkurs – ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Ukoliko je prijava predata preporučeno putem pošte, tad se kao dan prijema računa dan prijema pošiljke od strane pošte. Kandidati nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti, u skladu sa zakonom. Kandidati će biti pismeno obavešteni o danu obavljanja razgovora sa kandidatima, kao i o odluci komisije. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od predsednika komisije na telefon: 024/851-131.


Skoro postavljeni poslovi USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „ČIKA JOVA ZMAJ“ PO ADA


Pregledano: 67 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters