Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Spremačica; vozač; Domar – majstor održavanja (ložač) Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Surdulica (Poslato na 08-09-2021)

Vaspitač; Spremačica; vozač; Domar – majstor održavanja (ložač)


Oglas važi od: 08.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
17530 Surdulica, Jugoslovenska bb.

Vaspitač
7 izvršilaca

USLOVI: vaspitač – više obrazovanje ili visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač.

Medicinska sestra – vaspitač
3 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje, medicinska sestra – vaspitač.

Vozač

USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, položen vozački ispit B i D kategorije, položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom, položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara (u toku rada).

Domar – majstor održavanja (ložač)

USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od dve do četiri godine, položen ispit za rukovaoca parnih kotlova, položen vozački ispit B kategorije.

Spremačica

USLOVI: osnovna škola.

OSTALO: Kandidat treba da ima i: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome), uverenje/izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); za radno mesto br. 3: dokaz o položenom vozačkom ispitu B i D kategorije (overena fotokopija vozačke dozvole), uverenje o položenom ispitu za rad sa sudovima pod pritiskom (original ili overena fotokopija); za radno mesto broj 4: uverenje o položenom ispitu za rukovaoca parnih kotlova (original ili overena fotokopija), dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (overena fotokopija vozačke dozvole). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja vrši se prethodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Kandidati potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost“ Surdulica, Jugoslovenska bb, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 78 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters