Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Doljevac (Poslato na 08-09-2021)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 08.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“
18410 Doljevac, Vuka Karadžića 6

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022.

USLOVI: IV stepen stručne spreme i savladan program obuke za pedagoškog asistenta. Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019): da ima odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Repiblike Srbije. Kandidat uz prijavni formular treba da dostavi: diplomu o odgovarajućem obrazovanju (original ili overenu kopiju); uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat dostavlja po prijemu u radni odnos. Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 73 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters